DSS หมายถึงอะไร

posted on 21 Dec 2009 17:01 by parm999

ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision

Support Systems-DSS)

 


   ระบบสารสนเทศแบบ DSS เป็นระบบสารสนเทศที่ช่วยในการ

 

ตัดสินใจ ซึ่งมีลักษณะมีโครงสร้างไม่ชัดเจน

 

โดยนำข้อมูลมาจากหลายแหล่งช่วยในการนำเสนอและมีลักษณะ

 

ยืดหยุ่นตามความต้อง การ

 

 

ลักษณะของ DSS

 

1) ระบบสารสนเทศที่ใช้สำหรับการสนับสนุนผู้ตัดสินใจทางการ

 

บริหารทั้งที่เป็นตัว บุคคลหรือ

 

กลุ่ม โดยการตัดสินใจนั้นจะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่มี

 

ลักษณะเป็นแบบ ไม่มีโครงสร้าง

 

(unstructured situations) โดยจะมีการนำวิจารณญาณ

 

ของมนุษย์กับข้อมูล จากคอมพิวเตอร์มา

 

ใช้ประกอบในการตัดสินใจ

 

2) ระบบ DSS ช่วยในการตอบสนองความต้องการที่ไม่ได้

 

คาดการณ์มาก่อนโดยผู้ใช้สามารถปรับ

 

ข้อมูลใน DSS ได้ตลอดเวลาเพื่อจัดการกับเงื่อนไขต่างๆ

 

ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยใช้การวิเคราะห์ที่

 

เรียกว่า Sensitivity Analysis

 

3) ช่วยในการตัดสินใจที่ต้องการความรวดเร็วสูง เพื่อใช้

 

ประกอบในการกำหนดกลยุทธ์ในการแข่ง

 

ขัน ดังนั้น DSS จึงมีลักษณะการโต้ตอบได้ (interactive)

 

4) เสนอทางวิเคราะห์ในทางเลือกต่างๆ ในสถานการณ์ที่

 

มีความซับซ้อน

 

5) จัดการเก็บข้อมูลซึ่งมาจากหลายแหล่งได้ ทั้งภายใน

 

และภายนอกหน่วยงาน

 

6) นำเสนอได้ทั้งรายงานที่เป็นข้อความและกราฟฟิค

 

 

 

ระบบช่วยตัดสินใจ (Decision Support System : DSS)
 

     ระบบช่วยตัดสินใจ หมายถึง ระบบที่ทำหน้าที่จัด
 
เตรียมสารสนเทศ เพื่อช่วยในการตัดสินใจ
 
หากเป็นการใช้โดยผู้บริหารระดับสูง เรียกว่า “ระบบสนับ
 
สนุนการตัดสินในเพื่อผู้บริหารระดับสูง”
 
(Executive Support System : ESS) บางครั้ง
 
สารสนเทศที่ TPS และ MIS ไม่สามารถช่วยให้ผู้
 
บริหารตัดสินใจได้จำเป็นต้องพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจ
 
DSS ขึ้น เพื่อช่วยในการตัดสินใจภายใต้
 
ผลสรุปและการเปรียบเทียบข้อมูลจากแหล่งอื่น ทั้งภาย
 
ในและนอกองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อ
 
ช่วยในการตัดสินใจที่ไม่ได้คาดไว้ล่วงหน้า เช่น การ
 
ตัดสินใจเกี่ยวกับการรวมบริษัท การขยายโรง
 
งานใหม่ เป็นต้น
 

คุณสมบัติของระบบ DSS คือ

 

      - ระบบ DSS จะต้องช่วยผู้บริหารในกระบวนการการ

 

ตัดสินใจ


     - ระบบ DSS จะต้องถูกออกแบบมาให้สามารถเรียก

 

ใช้ทั้งข้อมูลแบบกึ่งโครงสร้างและแบบไม่

 

มีโครงสร้างแน่นอนได้


     - ระบบ DSS จะต้องสามารถสนับสนุนผู้ตัดสินใจได้

 

ในทุกระดับแต่จะเน้นที่ระดับวางแผน

 

บริหารและวางแผนยุทธศาสตร์

 

  - ระบบ DSS มีรูปแบบการใช้งานอเนกประสงค์ มีความ

 

สามารถในการจำลองสถานการณ์และมี

 

เครื่องมือในการวิเคราะห์สำหรับช่วยเหลือผู้ทำการตัดสิน

 

ใจ


     - ระบบ DSS ต้องเป็นระบบที่โต้ตอบกับผู้ใช้ได้

 

สามารถใช้งานได้ง่ายผู้บริหารต้องสามารถใช้

 

งานโดยพึ่งความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญน้อยที่สุดหรือ

 

ไม่ต้องพึ่งเลย


     - ระบบ DSS ต้องสามารถปรับให้เข้ากับความต้อง

 

การข่าวสารในสภาพการณ์ต่าง

 

     - ระบบ DSS ต้องมีกลไกช่วยให้สามารถเรียกใช้

 

ข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว


     - ระบบ DSS ต้องสามารถติดต่อกับฐานข้อมูลของ

 

องค์กรได้


     - ระบบ DSS ต้องทำงานโดยไม่ขึ้นกับระบบการทำ

 

งานตามตารางเวลาขององค์กร


     - ระบบ DSS มีความยืดหยุ่นพอที่จะรองรับรูปแบบ

 

การบริหารแบบต่าง ๆ

ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง (Executive Information System : EIS)

     ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง คือ MIS
 
ประเภทพิเศษที่ถูกพัฒนาสำหรับผู้บริหารระดับ
 
สูง โดยเฉพาะช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงที่ไม่คุ้นเคยกับ
 
เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถ ใช้ระบบ
 
สารสนเทศได้ง่ายขึ้น โดยใช้เมาส์เลื่อนหรือจอภาพแบบ
 
สัมผัส เพื่อเชื่อมโยงข่าวสารระหว่างกัน
 
ทำให้ผู้บริหารไม่ต้องจำคำสั่ง
 

คุณสมบัติของระบบ EIS


     - มีการใช้งานบ่อย


   - ไม่ต้องมีทักษะทางคอมพิวเตอร์สูง


     - ความยืดหยุ่นสูงสามารถเข้ากันได้กับรูปแบบการทำ

 

งานของผู้บริหาร


     - การใช้งานใช้ในการตรวจสอบ ควบคุม


     - การสนับสนุนการตัดสินใจไม่มีโครงสร้า

 

งแน่นอน


     - ผลลัพธ์ที่แสดงจะเป็นตัวอักษร ตาราง ภาพและ

 

เสียง รวมทั้งระบบมัลติมีเดีย


     - การใช้งานภาพกราฟิกสูง จะใช้รูปแบบการนำเสนอ

 

ต่างๆ

 


     - ความเร็วในการตอบสนองรวดเร็วทันทีทันใด

 

ข้อดีของระบบ EIS


     1. ง่ายต่อผู้บริหารระดับสูงในการใช้งาน


     2. การใช้งานไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์


     3. ให้สารสนเทศสรุปของบริษัทในเวลาที่ต้องการ


     4. ทำให้สามารถเข้าในสารสนเทศได้ดีขึ้น


     5. มีการกรองข้อมูลให้ประหยัดเวลา


     6. ทำให้ระบบสามารติดตามสารสนเทศได้ดีขึ้น

 

ข้อด้อยของระบบ EIS


     1. มีข้อจำกัดในการใช้งาน


     2. อาจทำให้ผู้บริหารจำนวนมากรู้สึกว่าได้รับข้อมูล

 

มากเกินไป


     3. ยากต่อการประเมินผลประโยชน์ที่ได้จากระบบ


     4. ไม่สามารถทำการคำนวณที่ซับซ้อนได้


     5. ระบบอาจนะใหญ่เกินกว่าที่จะจัดการได้


     6. ยากต่อการรักษาข้อมูลให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา


     7. ก่อให้เกิดปัญหาการรักษาความลับของข้อมูล

 

 

ระบบสารสนเทศสำหรับกลุ่มบุคคลในการตัดสินใจ
 
(Group Decision Support Systems-GDSS)

GDSS เป็นระบบสารสนเทศประเภทหนึ่งของ DSS ซึ่งมี
 
ลักษณะเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะ
 
โต้ตอบได้ (interactive) ในการสนับสนุนงานแก้ไข
 
ปัญหาที่ไม่มีโครงสร้าง สำหรับผู้ตัดสินใจที่ทำ
 
งานกันเป็นกลุ่ม (De Santi & Gallespe, 1987) เป้า
 
หมายของ GDSS คือการปรับปรุงประสิทธิภาพ
 
การประชุมและการตัดสินใจ หรือทั้งสองอย่าง โดยการ
 
ช่วยสนับสนุนการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น
 
ภายในกลุ่ม ช่วยกระตุ้นความคิด ระดมความคิด และการ
 
แก้ปัญหาความขัดแย้ง


ประเภทของ GDSS

GDSS มีหลายประเภท การนำไปใช้ขึ้นอยู่กับโครงสร้าง
 
ขององค์การ ที่อยู่ของผู้ตัดสินใจ และชนิด
 
ของการตัดสินใจ ในที่นี้แบ่งเป็น 4 ประเภท (Stair &
 
Reynolds, 1999)

1) แบบห้องการตัดสินใจ (Decision room) ห้องการ
 
ตัดสินใจจะเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ผู้ตัดสิน
 
ใจอยู่ในห้องเดียวกัน หรืออยู่ในบริเวณเดี่ยวกัน และจัด
 
ให้คนเหล่านี้มาอยู่รวมกันในห้องเดียวกัน
 
โดยห้องจะมีลักษณะเป็นห้องประชุมซึ่งมีเครื่องมือที่ช่วย
 
ในการตัดสินใจ เช่น จอภาพใหญ่ที่ใช้
 
แสดงสารสนเทศต่างๆ และมีเครื่องคอมพิวเตอร์ประจำที่
 
นั่งของผู้เข้าร่วม ประชุมโดยโต๊ะอาจทำ
 
เป็นรูปตัวยู (U-shaped)

2) การตัดสินใจโดยใช้เครือข่ายวงแลน (Local Area
 
Decision Network) เครือข่ายการตัดสินใจ
 
แบบนี้ใช้เมื่อกลุ่มผู้ตัดสินใจอาศัยอยู่ในกลุ่มเดียว กัน
 
หรือบริเวณใกล้เคียงกัน และต้องทำการ
 
ตัดสินใจบ่อยๆ ส่วนประกอบเหมือนแบบแรก แต่จะมี
 
กล้องวีดีโอเพื่อจะถ่ายภาพการอภิปรายของ
 
ห้องหนึ่งและถ่ายทอดไปยังอีก ห้องหนึ่ง รวมทั้งมีเครือ
 
ข่าย ในการเชื่อมโยงข้อมูลกันโดยอาจใช้วง
 
แลน (Local Area Network) ถ้าห้องไม่อยู่ห่างไกลกัน
 
 
สามารถใช้สารสนเทศพร้อมๆ กันได้


3) การประชุมทางไกล (Teleconferencing) เป็นการจัด
 
ประชุมทางไกล ในกรณีที่ไม่ได้มีการตัดสิน
 
ใจบ่อยครั้ง และผู้ตัดสินใจอยู่ไกลกัน การประชุมจะมีการ
 
เชื่อมโยง กับห้องการตัดสินใจแบบ GDSS
 
หลายห้องซึ่งอาจจะ อยู่คนละประเทศหรือคนละมุมโลกก็
 
ได้ วิธีการแบบนี้ค่อนข้างมีความยืดหยุ่น
สูง

4) เครือข่ายการตัดสินใจ WAN (Wide Area Decision
 
Network) เป็นเครือข่