ระบบอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) คืออะไร

   
 

E-Commerce (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) คืออะไร............

ถ้าจะกล่าวกันสั้นๆก็คือการทำ ”การค้า”ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ นั่นเอง โดยคำว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นั้นจะครอบคลุมตั้งแต่ ระดับเทคโนโลยีพื้นฐาน อาทิ โทรศัพท์ โทรสาร โทรทัศน์ ไปจนถึงเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนกว่า
นี้ 

 

                  ระบบอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) หรือ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การทำ

 

ธุรกรรมทุกรูปแบบ ซึ่งคลอบคลุมถึงการซื้อ - ขายสินค้าหรือบริการ การชำระเงิน การโฆษณา

 

โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งกำลังเป็นที่นิยม

 

ในปัจจุบัน ไม่ว่าธุรกิจใหญ่ หรือเล็ก ๆ อย่าง SME ก็ยังนำระบบ อีคอมเมิร์ซมาใช้ในการ       


บริหารงาน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ


กล่าวกันว่าในปัจจุบันนี้ถ้าบริษัทห้างร้านใดไม่มีหน้าโฮมเพจในอินเตอร์เน็ต บริษัทห้างร้านนั้นก็