ระบบอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) คืออะไร

   
 

E-Commerce (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) คืออะไร............

ถ้าจะกล่าวกันสั้นๆก็คือการทำ ”การค้า”ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ นั่นเอง โดยคำว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นั้นจะครอบคลุมตั้งแต่ ระดับเทคโนโลยีพื้นฐาน อาทิ โทรศัพท์ โทรสาร โทรทัศน์ ไปจนถึงเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนกว่า
นี้ 

 

                  ระบบอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) หรือ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การทำ

 

ธุรกรรมทุกรูปแบบ ซึ่งคลอบคลุมถึงการซื้อ - ขายสินค้าหรือบริการ การชำระเงิน การโฆษณา

 

โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งกำลังเป็นที่นิยม

 

ในปัจจุบัน ไม่ว่าธุรกิจใหญ่ หรือเล็ก ๆ อย่าง SME ก็ยังนำระบบ อีคอมเมิร์ซมาใช้ในการ       


บริหารงาน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ


กล่าวกันว่าในปัจจุบันนี้ถ้าบริษัทห้างร้านใดไม่มีหน้าโฮมเพจในอินเตอร์เน็ต บริษัทห้างร้านนั้นก็

 

ไม่มีตัวตน นั่นคือไม่มีใครรู้จัก เมื่อไม่มีใครรู้จักก็ไม่มีใครทำมาค้าขายด้วย แล้วถ้าไม่มีใครทำมาค้า

 

ขายด้วยก็อยู่ไม่ได้ต้องล้มหายตายจากไป


        ว่ากันว่าอินเตอร์เน็ต คือ แหล่งข้อมูลข่าวสาร และข้อมูลข่าวสารอย่างหนึ่งก็คือ ข้อมูลเกี่ยว

 

กับราคาสินค้า ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้านั้นๆ และข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขายผู้ผลิต ซึ่งในปัจจุบัน

 

ผู้บริโภคมีทางเลือกในการที่จะซื้อสินค้ากันมากขึ้น เช่นการเข้าไปเลือกซื้อจากในเว็บไซต์ มีการ

 

เข้าไปเปรียบเทียบราคาสินค้าก่อนที่จะซื้อ หากจะกล่าวว่า "ข่าวสาร" คืออำนาจ ในปัจจุบันนี้ผู้

 

บริโภคก็ได้รับการติดอาวุธอย่างใหม่ที่มีอำนาจมากพอที่จะ ต่อรองกับผู้ผลิต และผู้จำหน่ายสินค้า

 

ได้ผลดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา และพฤติกรรมของผู้บริโภคทั่วโลกก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง


         ในการทำอีคอมเมิร์ซนั้นไม่ใช่เพียงแค่เป็นเว็บเพจหรือช่องทางการจำหน่าย สินค้า แต่อีคอม

 

เมิร์ซยังมีความหมายรวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการทาง ธุรกิจ เพื่อลดค่าใช้จ่าย

 

ลดเวลาที่ต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ รวม

 

ไปถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของกับผู้บริโภค และผู้ค้าส่ง


อีคอมเมิร์ซ ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้


        (1) ผู้ประกอบการจัดตั้งร้านค้าหรือทำหน้าโฆษณาที่เรียกว่าโฮมเพจ หรือเว็บเพจบนอินเตอร์

เน็ต


         (2) ผู้ซื้อเข้าไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าในอินเตอร์เน็ต


         (3) ผู้ซื้อติดต่อสอบถามรายละเอียดจากผู้ขาย เช่น ของดีจริงหรือไม่ ส่งได้รวดเร็วเท่าใด มี

 

ส่วนลดหรือไม่ เป็นต้น


         (4) ผู้ซื้อสั่งสินค้าและระบุวิธีจ่ายเงิน เช่น โดยผ่านบัตรเครดิต เป็นต้น


         (5) ธนาคารตรวจสอบว่าผู้ซื้อมีเครดิตดีพอหรือไม่และแจ้งให้ผู้ขายทราบ


         (6) ผู้ขายส่งสินค้าให้ผู้ซื้อ


         (7) ผู้ซื้ออาจจะใช้อินเตอร์เน็ตในการติดต่อขอบริการหลังการขายจากผู้ขาย


ที่มา:http://www.atii.th.org/html/ecom.html

ความสำคัญของระบบอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce)


                แนวโน้มการใช้งาน E-Commerce ในปัจจุบัน มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นมาก อันเนื่องมา จาก

 

การที่ธุรกิจ E - Commerce สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้าง และรวดเร็วรวมถึงเวลาในการทำ

 

ธุรกิจที่ไม่มีวันหยุด ทำให้การทำธุรกิจ E - Commerce เริ่มเป็นที่นิยม


                 การทำการค้าทางธุรกิจในระบบ E-Commerce นั้น มีขั้นตอนง่าย ๆ อยู่ 4 ขั้นตอนดังต่อ

ไปนี้

1. เลือกรายการสินค้า ขั้นตอนนี้ก็ง่ายๆ คือ เมื่อผู้ขายจะขายจะเสนอสินค้า/บริการใด ๆ ก็ตาม ผู้ขาย

 

ก็ต้องแนะนำตัวสินค้า/บริการ ด้วยการแสดงภาพ หรือรายละเอียด ที่บ่งบอกถึงลักษณะ คุณสมบัติ

 

ของสินค้า/บริการ นั้น ๆ ซึ่งอาจรวมไปถึงราคา ส่วนลด หรือรายละเอียดใดๆ ก็ตาม ตามแต่ผู้ขาย

 

จะนำเสนอลงไปในตัวสินค้า/บริการ เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ซื้อ ซึ่งผู้ซื้อก็จะเป็นผู้เข้ามาดู

 

รายละเอียด และค้นหาในสิ่งที่ผู้ซื้อต้องการ

 

2. สั่งซื้อสินค้าและบริการ เมื่อผู้ซื้อพบสินค้า/บริการ ที่ต้องการ ก็จะดูรายละเอียดปลีกย่อยที่เกี่ยว

 

ข้อง ว่าสินค้า/บริการเป็นอย่างไร ชำระค่าสินค้า/บริการ โดยวิธีใดบ้าง ก็จะทำการเลือกสินค้า

 

/บริการลงไปในรายการ หรือ ตะกร้าสินค้า ที่ต้องการสั่งซื้อ และส่งกลับไปให้ผู้ขาย3. การชำระค่าสินค้า/บริการทางอินเทอร์เน็ต เมื่อรายการสินค้า/บริการถูกส่งไป การชำระค่าสินค้า

 

ก็จะเป็นไปตามทางเลือกของระบบ E-Commerce ที่ผู้ขายได้จัดทำไว้ ซึ่งอาจจะเป็นการรับพัสดุ

 

แบบพนักงาน การจ่ายค่าสินค้า/บริการด้วย บัตรเครดิต หรือทางเลือกอื่นๆ ซึ่งผู้ซื้อจะเป็นผู้เลือก

 

ช่องทางในการชำระค่าสินค้า/บริการ และวิธีการรับสินค้า/บริการ4. การจัดส่งสินค้า/บริการ หลังจากที่มีการตกลงวิธีการชำระค่าสินค้า/บริการและวิธีการจัดส่งแล้ว

 

ผู้ขายก็จะเป็นผู้จัดส่งสินค้า/บริการ ด้วยวิธีที่ตกลงกันไว้ เป็นอันเสร็จขั้นตอนการทำการค้าใน

 

ระบบอีคอมเมิร์ซ

 

ประเภทของอีคอมเมิร์ซ


                     มีการแบ่งประเภทอีคอมเมิร์ซกันหลายแบบ เช่น แบ่งอีคอมเมิร์ซเป็น 5 ประเภท แบ่ง

 

อีคอมเมิร์ซเป็น 3 ประเภท แบ่งอีคอมเมิร์ซเป็น 6 ส่วน และแบ่งอีคอมเมิร์ซตามประเภทสินค้าเป็น

 

2 ประเภท เป็นต้น


อีคอมเมิร์ซ 5 ประเภท ถ้าจะแบ่งอีคอมเมิร์ซเป็น 5 ประเภทก็ได้ดังต่อไปนี้(1) ธุรกิจกับผู้ซื้อปลีกหรือบีทูซี (B-to-C = Business-to-Consumer) คือประเภทที่ผู้ซื้อปลีกใช้

 

อินเตอร์เน็ตในการซื้อสินค้าจากธุรกิจที่โฆษณา อยู่ในอินเตอร์เน็ต(2) ธุรกิจกับธุรกิจหรือบีทูบี (B-to-B = Business-to-Business) คือ ประเภทที่ธุรกิจกับธุรกิจติดต่อ

 

ซื้อขายสินค้ากันผ่านอินเตอร์เน็ต(3) ธุรกิจกับรัฐบาลหรือบีทูจี (B-to-G = Business-to-Government) คือประเภทที่ธุรกิจติดต่อกั

 

บหน่วยราชการ


(4) รัฐบาลกับรัฐบาลหรือจีทูจี (G-to-G = Government to Government) คือ ประเภทที่หน่วยงาน

 

รัฐบาลหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งติดต่อกับหน่วยงานรัฐบาลอีก หน่วยงานหนึ่ง


(5) ผู้บริโภคกับผู้บริโภคหรือซีทูซี (C-to-C = Consumer-to-Consumer) คือ ประเภทที่ผู้บริโภค

 

ประกาศขายสินค้าแล้วผู้บริโภคอีกรายหนึ่งก็ซื้อไป เช่นที่อีเบย์ดอทคอม(Ebay.com) เป็นต้น ซึ่งผู้

 

บริโภคสามารถจ่ายเงินให้กันทางบัตรเครดิตได้

 

อีคอมเมิร์ซ 3 ประเภท ถ้าจะแบ่งอีคอมเมิร์ซเป็น 3 ประเภทก็อาจจะแบ่งได้ ดังต่อไปนี้

(1) อีคอมเมิร์ซระหว่างผู้บริโภคกับธุรกิจ หรือ บีทูซี (B-to-C = Business-to-Consumer) ซึ่ง   อาจจะ

 

มีตัวอย่างดังต่อไปนี้ - การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริโภคกับธุรกิจโดยใช้ไปรษณีย์


อิเล็กทรอนิกส์  วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ กลุ่มสนทนา กระดานข่าว เป็นต้น - การจัดการด้านการเงิน


ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถจัดการเรื่องการเงินส่วนตัว เช่น ฝาก-ถอน เงินกับธนาคาร ซื้อขายหุ้นกับ


ผู้ค้าหุ้น เช่น อีเทรด (www.etrade.com) เป็นต้น - ซื้อขายสินค้าและข้อมูล ช่วยให้ผู้บริโภค


สามารถซื้อขายสินค้าและข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตได้โดยสะดวก

(2) อีคอมเมิร์ซภายในองค์กรหรือแบบอินทราออร์ก (Intra-Org E-commerce) คือ การใช้    อีคอม

 

เมิร์ซในการช่วยให้บริษัทหรือองค์ใดองค์กรหนึ่งสามารถปรับปรุงการทำงาน ภายในและให้

 

บริการลูกค้าได้ดีขึ้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้ - การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรจะสะดวกรวดเร็วจะได้

 

ผลดีขึ้น โดยใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ วีดีโอคอนเฟอเรนซ์ และป้ายประกาศ เป็นต้น - การจัด

 

พิมพ์เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีพับลิซซิง (Electronic Publishing) ช่วยให้บริษัทสามารถออก

 

แบบเอกสาร จัดพิมพ์เอกสาร และแจกจ่ายเอกสารได้สะดวกรวดเร็ว และใช้ค่าใช้จ่ายน้อย ไม่ว่าจะ

 

เป็นคู่มือข้อกำหนดสินค้า (Product Specifications) รายงานการประชุม เป็นต้น ทั้งนี้โดยผ่านเว็บ -

 

การปรับปรุงประสิทธิภาพพนักงานขาย การใช้อีคอมเมิร์ซแบบนี้ช่วยปรับปรุงการสื่อสารระหว่าง

 

ฝ่ายผลิตกับฝ่ายขาย และระหว่างฝ่ายขายกับลูกค้า ทำให้ได้ประสิทธิภาพดีขึ้น

(3) อีคอมเมิร์ซระหว่างองค์กรหรือแบบอินเตอร์ออร์ก (Inter-Org E-commerce) ซึ่งก็คือแบบเดียว

 

กับแบบที่เรียกว่าบีทูบี (Business to Business) ทั้งนี้โดยมีตัวอย่างต่อไปนี้ - การจัดซื้อ ช่วยให้จัดซื้อ

 

ได้ดีขึ้น ทั้งด้านราคา และระยะเวลาการส่งของ - การจัดการสินค้าคงคลัง - การจัดส่งสินค้า - การ

 

จัดการช่องทางขายสินค้า - การจัดการด้านการเงิน

อีคอมเมิร์ซ 6 ส่วน ถ้าจะแบ่งอีคอมเมิร์ซเป็น 6 ส่วนก็แบ่งได้ดังต่อไปนี้

(1) การขายปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเทลลิ่ง (E-tailing= Electronic Retailing) หรือร้านค้า

 

เสมือนจริง (Virtual Storefront) ยอดขายปลีกอิเล็กทรอนิกส์ในอเมริกาใน ค.ศ. 1999 มีมูลค่าเป็น

 

หมื่นล้านบาท

(2) การวิจัยตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์หรือมาร์เก็ตอีรีเซิร์ช (Market E-research) คือการใช้อินเตอร์

 

เน็ตในการวิจัยตลาดแบบเดียวกับที่สำนักวิจัยเอแบค-เคเอสซี อินเตอร์เนตทำอยู่ จากการใช้อินเตอร์

 

เน็ตนี้ บริษัทห้างร้านสามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าปัจจุบัน และผู้ที่อาจจะเป็นลูกค้าในอนาคต

 

ทั้งจากการลงทะเบียนเข้าใช้เว็บ จากแบบสอบถามและจากการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า การวิจัย

 

ตลาด อินเตอร์เน็ตก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอีคอมเมิร์ซ(3) อินเตอร์เน็ตอีดีไอ หรือการส่งเอกสารตามมาตรฐานอีดีไอโดยใช้อินเตอร์เน็ต ซึ่งทำให้ค่าใช้จ่าย

 

ต่ำลงก็ถือว่าเป็นอีคอมเมิร์ซประเภทหนึ่ง


(4)โทรสารและโทรศัพท์อินเตอร์เน็ต การใช้โทรสารและโทรศัพท์ทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ตหรือ วี

 

โอไอพี (VoIP= Voice over IP) นั้นมีราคาต่ำกว่าการใช้โทรสารและโทรศัพท์ธรรมดา และอาจจะ

 

ใช้เป็นส่วนหนึ่งของอีคอมเมิร์ซ


(5) การซื้อขายระหว่างบริษัทกับบริษัท บริษัทต่างๆ จำนวนมากในปัจจุบันติดต่อซื้อขายสินค้ากัน

 

โดยผ่านเว็บในอินเตอร์เน็ต ซึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอีคอมเมิร์ซ

(6) ระบบความปลอดภัยในอีคอมเมิร์ซ ถือว่าเป็นส่วนสำคัญของอีคอมเมิร์ซ ทั้งนี้ในปัจจุบันมีการ

 

ใช้วิธีต่างๆ เช่น เอสเอสแอล (SSL= Secure Socket Layer) เซ็ต (SET = Secure Electronic

 

Transaction) อาร์เอสเอ (RSA = Rivest, Shamir and Adleman) ดีอีเอส (DES= Data Encryptioon

 

Standard) และดีอีเอสสามชั้น (Triple DES) เป็นต้น

 

(อ้างอิงจาก http://th.ambatch.com )

 

อินเตอร์เนต : คือ ระบบเน็ตเวิร์กขนาดใหญ่ ที่ต่อเชื่อมระบบต่างๆ ทั่วโลก เข้าด้วยกัน เปรียบ

 

เสมือนห้องสมุด สาธารณะชน ขนาดมหึมา ที่ใหญ่ที่สุด ในโลก ก็ว่าได้ ที่มีข้อมูลต่างๆมากมาย

 

และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้ไม่ว่าจะเป็นการ ค้นคว้าวิจัย หรือ เพื่อความ บันเทิง เป็น

 

ต้น
อินเตอร์เนต เป็นคำ ที่หลายคนคุ้นูและเป็นที่รู้จักกันดีในขณะนี้ นอกจากนั้นมัน ไม่ใช่เป็นแค่

 

ระบบ เน็ตเวิร์กขนาดใหญ่ธรรมดา เท่านั้น แต่มันเป็น อภิมหาเน็ตเวิร์กโลก ( เน็ตเวิร์ก ที่เชื่อต่อกัน

 

หลายๆ เน็ตเวิร์ก จาก ทั่วทุกมุมโลกเข้าไว้ด้วยกัน ) ที่ๆ เสมือนถนนที่จะพาผู้ที่เป็นสมาชิกบน เน็ต

 

เวิร์ก ไปได้ ทุกแห่งทุกหนบนโลก อินเตอร์เนต

 

กว่าจะมาเป็น อินเตอร์เนต


อินเตอร์เนต มีการพัฒนาการมาจาก อาร์พาเน็ต ( ARPAnet หรือที่เรียกกัน สั้นๆว่า อาร์พา ที่ตั้งขึ้น

 

ในปี พ.ศ. 2512 เป็นเครือข่าย คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงกลาโหม ที่ใช้กันในงานวิจัยทางด้าน

 

การทหาร ( ARPA : Advanced Research Project Agency ) จนกระทั่ง มาถึงในปี พ.ศ. 2515 หลัง

 

จากที่เครือข่าย ทดลอง ของ อาร์พา ประสบกับความสำเร็จเป็นอย่างมาก ก็ได้มีการปรับปรุง หน่วย

 

งาน จาก อาร์พา มาเป็น ดาร์พา ( Defence Comunication Agency ) และ ในปี พ.ศ. 2526 อาร์พา

 

เน็ต ก็ได้แบ่งออกเป็น 2 เครือข่ายด้วยกัน คือ เครือข่ายด้านงานวิจัย ใช้ชื่อ อาร์พาเน็ต เหมือนเดิม

 

ส่วนเครือข่ายของกองทัพใช้ มิลเน็ต ( MILNET : Military Network ) ซึ่งมีการเชื่อมต่อ โดยใช้

 

โพรโตคอล TCP / IP ( Transmission Control Protocol / Internet Protocol ) เป็น ครั้งแรก ในปี

 

พ.ศ. 2528 โดย มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ของ อเมริกา NSF ได้ให้เงิน ทุนในการสร้าง ศูนย์ซุป

 

เปอร์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 แห่ง และให้ใช้ชื่อว่า NSFNET แลพจนกระทั่งพอมาถึงปี พ.ศ. 2533

 

อาร์พาเน็ต รองรับ ภาระที่เป็น กระดูกสันหลัง ( BackBone ) ของระบบ ไม่ได้ จึงได้ยุติ อาร์พาเน็ต

 

และเปลี่ยนไปใช้ NSFNET และ เครือข่ายอื่นๆ แทน จนมาเป็นเครือข่ายขนาดมหึมา จนกระทั่งถึง

 

ทุกวันนี้ และเรียก เครือข่ายนี้ว่า อินเตอร์เนต ( Internet ) โดย เครือข่ายส่วนใหญ่จะอยู่ในประเทศ

 

สหรัฐอเมริกา และ ปัจจุบันนี้ได้มี เครือข่ายย่อย มากถึง 25,000 เครือข่ายเลยทีเดียว


สิ่งที่จำเป็นต้องรู้บนอินเตอร์เนต


ที่อยู่บนอินเตอร์เนต หรือ Internet Address จะประกอบด้วยชื่อของผู้ใช้ คอมพิวเตอร์ ( User ) และ

 

ชื่อของ อินเตอร์เนต ( Internet Name ) โดยจะมีรูปแบบคือ ....

 

ชื่อผู้ใช้@ชื่อของอินเตอร์เนต , yourname@domain.xxx

 

ตัวอย่างเช่น tick@mail.ksc.net จะหมายถึงว่า ผู้ใช้ ใช้ชื่อ tick เป็นสมาชิก ของศูนย์บริการ หรือ

 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชื่อ mail ที่มีชื่ออินเตอร์เนตเป็น ksc.net.th หรือ thanop@thaiware.com หมายถึง

 

ว่าผู้ใช้ ใช้ชื่อ thanop เป็นสมาชิกของศูนย์คอมพิวเตอร์ที่มีชื่อเป็น thaiware.com หมายเลขอินเตอร์

 

เนต หรือ IP Address จะเป็นรหัสประจำตัวของคอมพิวเตอร์ที่ต่อเข้ากับอินเตอร์เนต โดยหมายเลข

 

นี้จะมีรหัสไม่ซ้ำกัน ประกอบไปด้วยตัวเลขจำนวน 4 ชุด ด้วยกัน ที่คั่นด้วย เครื่องหมายจุด (.) ยก

 

ตัวอย่างเช่น 203.151.217.158 ครับ จะเป็นหมายเลข IP Address ของเครื่อง thaiware.com


ชื่ออินเตอร์เนต ( DNS : Domain Name Server ) จะเป็นชื่อที่อ้างถึง คอมพิวเตอร์ ที่ต่อเข้ากับ

 

อินเตอร์เนต เนื่องจาก IP Address เป็น ตัวเลข 4 ชุด ซึ่งเป็นที่ยากในการจำเป็นอย่างมาก และ ไม่

 

ได้สะดวกต่อผู้ใช้ ซึ่ง DNS นี้จะทำให้จดจำได้ง่ายยิ่งขึ้น เป็น mail.ksc.net.th ,

 

comnet3@ksc.net.th ( mail คือ ชื่อ คอมพิวเตอร์ , ksc คือชื่อ เครือข่ายท้องถิ่น , net คือ ซับโดเมน

 

, th คือ ชื่อโดเมน ) ที่มา http://www.thaiware.com/knowledge/whatinternet.php


ความหมายของโดเมน

Domain หมายถึง ชื่อที่ใช้ระบุลงในคอมพิวเตอร์ (เช่น เป็นส่วนหนึ่งของที่อยู่เว็บไซต์ หรืออีเมล์

 

 แอดเดรส) เพื่อไปค้นหาในระบบ โดเมนเนมซีสเทม เพื่อระบุถึง ไอพีแอดเดรส ของชื่อนั้นๆ เป็น

 

ชื่อที่ผู้จดทะเบียนระบุให้กับผู้ใช้เพื่อเข้ามายังเว็บไซต์ของตน บางครั้ง เราอาจจะใช้ "ที่อยู่เว็บไซต์

"

แทนก็ได้

โดเมนเนม หรือ ชื่อโดเมน เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ เนื่องจากไอพีแอดเดรสนั้นจดจำ

 

ได้ยากกว่า และเมื่อการเปลี่ยนแปลงไอีแอดเดรส ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรับรู้หรือจดจำไอพีแอดเดรส

 

ใหม่ ยังคงใช้โดเมนเนมเดิมได้ต่อไป

อักขระที่จะใช้ในการตั้งชื่อโดเมนเนม ได้แก่ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข และ "-" (ยัติภังค์) คั่น

 

ด้วย "." (มหัพภาค) โดยปกติ จะขึ้นต้นด้วยตัวอักษร และลงท้ายด้วยตัวอักษรหรือตัวเลข มีความ

 

ยาวตั้งแต่ 1 ถึง 63 ตัวอักษร ตัวอักษรตัวใหญ่ A-Z หรือตัวอักษรตัวเล็ก ถือว่าเหมือนกัน

1 ไอพีแอดเดรส สามารถใช้โดเมนเนมได้มากกว่า 1 โดเมนเนม และหลายๆ โดเมนเนมอาจจะใช้ไอ

 

พีแอดเดรสเดียวกันได้ จำแนกได้ดังนี้

 

  .com หมายถึง ใช้สำหรับเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับธุรกิจการค้า (Company )


.net หมายถึง เว็บไซต์ของ กลุ่มบริหารเครือข่าย (Network Services)


.edu หมายถึง เว็บไซต์ของ กลุ่มการศึกษา (Education)


.gov หมายถึง เว็บไซต์ของ กลุ่มองค์กรรัฐบาล (Government)


.mit ายถึง เว็บไซต์ของ กลุ่มองค์กรทหาร (Military)


.org หรือ .or หมาถึง เว็บไซต์ของกลุ่มองค์กรอื่น ๆ (Organizations)


.info หมายถึง เว็บไซต์ของลุ่มผู้ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร (Information)


.co หมายถึง เว็บไซต์ขององค์การธุกิจ (Commercial)


.ac หมายถึง เว็บไซต์องสถาบันการศึกษา (Academic)


.go หมายถึง เว็บไซต์ของน่วย งานรัฐบาล (Goverment)  

 

     .int หมายถึง หน่วยงานที่ตั้งขึ้นโดยสัญญาหรือข้อตกลงระหว่าประเ ( International )   

 

         ที่มา http://webdesign.ipadco.com/web-design-domain-name.asp


รหัสประเท (Country Codes)


                ชื่อโดเมที่ มีตัวอักษร 2 ตัว เช่น .th.,un.de.,jp ถูกเรียกว่า ชื่อโดเมนชั้นสูงของประเทศ

 

(CC TLDS) ซึ่งจะสอดคล้องกับประเทศ , ภูมิประเทศ หรือเขตแดนต่าง กำหนดขึ้น กฎและ

 

ระเบียบในการจดทะเบียนชื่อโดเมนในแต่ละประเทศ ขึ้นอยู่กับประเทศนั้น ๆ เป็นผู้กำหดขึ้น ยก

 

ตัวอย่าง เช่น ประเทศไทย (.th) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ THNIC เป็นผู้ดูแลและอนุญาตให้จดชื่อ

 

โดเมน ดังนี้ .co.th , .ac.th , .go.th , .net.th , .or.th , .mi.th


ถ้า สังเกตุดีๆ จะเห็นว่า ในประเทศ สหรัฐอเมริกา เท่านั้น ที่ะมี โดเมน เป็นตัวอักษร 3 ตัว ในกรณี

 

ที่ ประเทศอื่นๆ เช่น ประเทศไทย ของเรา จะเป็นเพียงแค่ 2 ตัว เท่านั้น !!! เช่น microsoft.com ของ

 

ประเทศ สหัรฐอเมริกา กับ ksc.net.th ของไทย นั่นเอง นอกจากนี้ ในบ้านเรามีการกำหนดชื่อโดเมน

 

ขึ้นมา ใหม่ !!! อีก ด้วย อย่างเช่น internet.th.com จะหมายถึงว่า เรื่องที่ชี้ว่า internet อยู่ใน

 

ประเทศไทย ( th ) และ เป็นบริษัททางการค้า ( com )


ที่มา http://th.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080104023441AAg4BaR

 

ความหมายของ Error Message ต่างๆ ในโปรแกรInternet Explorer

 

400 Bad File Reques


ไวากรณ์ (Syntax) ที่ใช้กับ URL นั้นมีข้อผิดพลาด เช่น มีการใช้ตัวอักษรเล็ก - ใหญ่สลับกัน หรือ

 

อาจจะมีการใช้เครื่องหมายต่างๆ ผิด

401 Unauthorized


ไม่อนุญาตให้เข้าเว็ไซ ต์นั้น เพราะไม่มีตัวเข้ารหัส (Encryption key) หรืออาจจะเกิดจากการใส่

 

พาสเวิร์ดผิดก็เป็นได้ ซึ่งในกรณีที่คุณอาจจะใส่พาสเวิร์ดผิดให้ลองตรวจดูให้แน่ใจอีกครั้งว่าได้ ใส่

 

รหัสที่ถูกต้องไปแล้ว โดยทางเว็บนั้ตัวอักษรเล็ก - ใหญ่จะถือว่าแตกต่างกัน (case sensitivity)403 Forbidden/Access Denied


คล้ากับ error 401 คือไม่ได้รับอนุญาตในการเข้าใช้งานเว็บไซต์นั้น

404 File Not Found


เซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถหาไฟล์ที่คุณต้องการได้ ซึ่งไฟล์นั้นอาจจะถูกย้ายไปที่อื่นหรือถูกลบไปแล้ว

 

หรือคุณอาจะใส่ URL หรือชื่อเอกสารผิด ถ้าคุณเจอปัญหานี้ให้ลองตรวจสอบชื่อที่ใส่ใน URL ว่า

 

ถูกต้องหรือไม่

408 Request Timeout


ข้อผิดพลาดนี้เกิดจากการหยุดโหลดเว็บเพจก่อน ที่ฝั่งเ ซิร์ฟเวอร์จะส่งข้อมูลสำเร็จ ซึ่งอาจจะเกิด

 

จากผู้ใช้ไปคลิกปุ่ม stop หรือปิดบราวเซอร์ หรือไปคลิกลิงค์ก่อนที่เว็บเพจนั้นจะโหลดขึ้นมา โดย

 

มากมักจะเกิดตอนที่เซิร์ฟเวอร์ช้าหรือไฟล์มีขนาดใ หญ่

500 Internet Error


ไม่สามารถเรียกไฟล์เอกสาร HTML ได้เนื่องจากอาจมีปัญหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ วิธีแก้ไขคือ ให้

 

คุณติดต่อผู้ที่ดูแลเว็บไซต์ (Administrator)

501 Not Implemented


เว็บเซิร์ฟเวอร์นั้นไม่รองรับรูปแบบ (Feature) ที่คุณต้องการ

502 Service Temporarily Overloaded


เซิร์ฟเวอร์นั้นมีผู้เข้ามาใช้งานมาก ให้ลองโหลดใหม่ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้

503 Service Unavailable


เซิร์ฟเวอร์นั้นมีผู้เข้ามาใช้งานมาก หรือเว็บไซต์นั้นอาจจะย้ายไปแล้ว หรือคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับ

 

อินเตอร์เน็ตแล้ว


ที่มา http://www.mindphp.com/modules.php?name=News&file=article&sid=74

Connection Refused by Host

 


อาจจะเกิดจากคุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้งานเว็บไซต ์นั้นหรือใส่พาสเวิร์ดไม่ถูกต้อง

 

ปัจจุบันยังมีความสับสนระหว่าง คำว่า E-Business กับ E-Commerce คำว่า E-Business ( เขียนอีก

 

แบบก็คือ eBusiness ) นั้นย่อมาจากคำว่า Electronic Business หรือ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ความ

 

หมาย คือ กระบวนการหรือขั้นตอนใด ๆ


       ในการดำเนินธุรกิจ (transaction) ที่อาศัยระบบคอมพิวเตอร์สารสนเทศในการดำเนินงานเพื่อ

 

เพิ่มประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลทางธุรกิจ


       E-Business นั้นมีจุดมุ่งหมายหลักที่จะสร้างคุณค่าเพิ่ม (Added Value) ตลอดกระบวนการหรือ

 

กิจกรรมทางธุรกิจ (Value Chain) และลดขั้นตอนของการที่ต้องอาศัยแรงงานคน (Manual Process)

 

มาใช้แรงงานจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computerized Process) และช่วยให้การดำเนินงานภาย

 

ใน ภายนอก และระหว่าง องค์กรด้วยกัน


       ฉะนั้น E-Commerce จึงเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของ E-Business ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของอีก

 

ตัวอย่างหนึ่งของการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก็ คือ เครื่องฝากเงินอัตโนมัติของธนาคาร (Cash

 

Deposit Machine) ทุกวันนี้ เครื่องโอนเงินชนิดนี้ช่วยให้ลูกค้าไม่ต้องคอยต่อแถวฝากเงินเหมือน

 

สมัยก่อน และยังช่วยธนาคารสามารถรับลูกค้ารายอื่น ๆไม่ใช่มาฝากเงินได้มากขึ้น หรือแม้แต่

 

E-Revenue ของ กรมสรรพากร ที่ช่วยพี่น้องประชาชนไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานของกรม

 

สรรพากรเพื่อยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเหมือนก่อน เพียงเข้าไปที่เว็บไซด์ E-Revenue ของกรม

 

สรรพากร ก็สามารถยื่นแบบฯได้แล้วและยังขอคืนเงินภาษีได้อีกด้วย ก็ถือว่าเป็น การทำธุรกรรม

 

อิเล็กทรอนิกส์ เช่นกัน


ประโยชน์ที่ได้รับของการปฏิรูปธุรกิจแบบเก่ามาสู่ E-Business


       •เพิ่มความสะดวกสบายและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า: ลูกค้ามีศักยภาพในการค้นสินค้าที่ต้อง

 

การ, รู้ข้อมูลเกี่ยวกับราคาในการจัดจำหน่ายทันที, จำนวนสินค้า รู้สถานะภาพของสินค้าที่สั่งเช่น

 

กำลังผลิตอยู่ กำลังส่งของ ระยะเวลาที่ลูกค้าที่รับของที่แน่นอน
       

  • เพี่มความรวดเร็วและถูกต้องในการดำเนินงานธุรกิจ: การนำระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ

  • เครือข่าย และเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถลดขั้นตอน

       

เพิ่มความรวดเร็วและถูกต้องในการทำงานขององค์กร

 

       •ลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ: การนำระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครือข่าย และเทคโนโลยี

 

สารสนเทศมาใช้ จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารเช่นค่าแฟกซ์ และค่าโทรศัพท์ทาง

 

ไกล,ลดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขการทำงานที่ผิดพลาดและซ้ำซ้อน, และลดค่าใช้จ่ายของสำนักงาน

 

เช่น กระดาษ จดหมาย เป็นต้น


       •เพิ่มช่องทางในการขยายตลาด: ระบบร้านค้า Online สามารถทำให้ลูกค้าสามารถซื้อสินค้า

 

หรือบริการได้ตลอด24 ชั่วโมง จากสถานที่ทั่วโลก (Anywhere anytime)


       •เพิ่มความได้เปรียบกับคู่แข่งทางการค้า: รูปแบบการดำเนินงานธุรกิจแบบ อี-บิสเน็ต จะ

 

สามารถเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าและมีช่องทางในการเข้าหาลูกค้าเพิ่ม มากขึ้น ซึ่งหมาย

 

ความว่าลูกค้าของบริษัทจะเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้การทำธุรกิจแบบ อี-บิสเน็ต สามารถช่วย

 

ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว และถูกต้อง ในการทำงานขององค์กร จึงนับได้ว่า อี-บิ

 

สเน็ต เป็นกลยุทธ์สำคัญในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน


คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ E-Business


BI = Business Intelligence :


       การรวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านตลาด ข้อมูลลูกค้า และ คู่แข่งขัน


EC = E-Commerce :


       เทคโนโลยีที่ช่วยทำให้เกิดการสั่งซื้อ การขาย การโอนเงินผ่านอินเทอร์เน็ต


CRM = Customer Relationship Management :


       การบริหารจัดการ การบริการ และการสร้างความสัมพันธ์ที่ทำให้ลูกค้าพึงพอใจกับทั้งสินค้า

 

บริการ และ บริษัท - ระบบ CRM จะใช้ไอทีช่วยดำเนินงาน และ จัดเตรียมข้อมูลที่เป็นประโยชน์

 

ต่อการบริการลูกค้า


SCM = Supply Chain Management :


       การประสาน ห่วงโซ่ทางธุรกิจ ตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบ ผู้ผลิต ผู้จัดส่ง ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก จนถึงมือผู้

 

บริโภค


ERP = Enterprise Resource Planning :


       กระบวนการของสำนักงานส่วนหลัง และ การผลิต เช่น การรับใบสั่งซื้อการจัดซื้อ การจัดการ

 

ใบส่งของ การจัด


ที่มา http://www.e-bizthailand.com/node/263


ปัจจุบันระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ได้ก้าวเข้ามามีบทบาท สำคัญในวงการธุรกิจ

 

ทั่วโลก และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อทดแทนรูปแบบการค้าแบบเก่าๆ  และจาก

 

ผลการสำรวจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออีคอมเมิร์ซ ของไทย ปี 2549 พบว่า มีมูลค่าการซื้อขาย

 

สินค้าผ่านระบบอีคอมเมิร์ซกว่า 305,159 ล้านบาท เป็นการซื้อขายออนไลน์ทางภาครัฐผ่านระบบ

 

e-auction ถึง 176,683 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 57.9 ตามด้วยการซื้อขายสินค้าแบบธุรกิจกับ

 

ธุรกิจ (B to B) ประมาณ 79,726 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.1 ขณะที่มูลค่าการซื้อขายสินค้า

 

ระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภค (B to C) มีเพียง 47,501 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.6 ซึ่งตัวเลข

 

มูลค่าการซื้อขายของ B to C ยังขยายตัวได้อีกมากหากผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในการซื้อหรือขาย

 

สินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต


*อัพเดตเมื่อ 2007-12-02 12:37:28   ที่มา: สำนักข่าวไทย   http://www.msnth.com/msn/news

 

ธุรกิจ Online ที่มีความนิยมมาก เนื่องด้วย สภาพความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการทำการค้า

 

อีกทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถช่วยให้การดำเนินชีวิตของมนุษย์ง่ายขึ้นเพียงปลายนิ้ว กลุ่มนัก

 

ทุนส่วนใหญ่หันมาทำการตลาดผ่านสื่อใหม่ที่เรียกว่า อินเตอร์เน็ต และมีการทำธุรกิจ Online ขึ้น

 

และธุรกิจที่ว่านี้ ก็คือ ธุรกิจ E-Commerceธุรกิจเหล่านี้สามารถสร้างเม็ดเงินได้มหาศาลให้กับเหล่า

 

บรรดาเจ้าของกิจการโดยที่ไม่ต้องออกแรงเหนื่อยอะไรมากมายนัก


ประวัติวิวัฒนาการอีคอมเมิร์ซโดยสังเขป
        
การค้าอิเล็กทรอนิกส์นั้นเริ่มขึ้นบนโลกครั้ง แรกเมื่อปี พ.ศ. 2513 ซึ่งได้มีการเริ่มใช้ระบบโอนเงิน

 

ทางอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเอฟที (EFT = Electronic Fund Transfer) แต่ในขณะนั้นมีเพียงบริษัทขนาด

 

ใหญ่ และสถาบันการเงินเท่านั้นที่ใช้งานระบบโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ต่อมาอีกไม่นานก็เกิด

 

ระบบการส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีดีไอ (EDI = Electronic Data Interchange) ซึ่ง

 

สามารถช่วยขยายการส่งข้อมูลจากเดิมที่เป็นข้อมูลทางการเงินอย่างเดียว เป็นการส่งข้อมูลแบบอื่น

 

เพิ่มขึ้น เช่น การส่งข้อมูลระหว่างสถาบันการเงินกับผู้ผลิต หรือผู้ค้าส่งกับผู้ค้าปลีก เป็นต้น


         หลังจากนั้นก็มีระบบสื่อสารรวมถึงโปรแกรมอื่นๆ เกิดขึ้นมากมายตั้งแต่ระบบที่ใช้ในการซื้อ

 

ขายหุ้นจนไปถึงระบบที่ช่วยในการ สำรองที่พัก ซึ่งเรียกได้ว่าโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคของการสื่อสาร

 

และเมื่อยุคของอินเตอร์เน็ตมาถึงเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2533 จำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตก็เพิ่มขึ้นอย่าง

 

รวดเร็ว การค้าอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้เกิดขึ้น เหตุผลที่ทำให้ระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์เติบโตอย่าง

 

รวดเร็ว คือโปรแกรมสนับสนุนการค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมามากมาย รวมถึง

 

ระบบเครือข่ายด้วย พอมาถึงประมาณปี พ.ศ. 2537 - 2542 ก็ถือได้ว่าระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์

 

หรืออีคอมเมิร์ซก็เป็นที่ยอมรับ และได้รับความนิยมอย่างมากและรวดเร็ว ซึ่ง

 

แหล่งที่มา 

 

http://www.212cafe.com/freeguestbook/viewcomment.php?gID=637232&user=chiangrai1

 

 

วันที่หาข้อมูล 21/12/2009

 

 

 

 

 

edit @ 21 Dec 2009 18:07:55 by parm999

edit @ 28 Dec 2009 22:39:36 by parm999

edit @ 28 Dec 2009 22:43:38 by parm999

edit @ 28 Dec 2009 22:46:25 by parm999

Comment

Comment:

Tweet

severe opioids side medications or many Aciphex for, xanax withdrawal how long, fwah,

#497 By xanax bar street price (200.123.148.35) on 2010-09-09 12:02

similar take comTramadol all probably page FDA centrally access nervous, side effects of xanax medication, 335,

#496 By buy xanax europe (200.123.148.35) on 2010-09-09 12:01

my in ultram used the buy I for taking is, xanax and alcohol withdrawal, :DDD,

#495 By xanax online (200.123.148.35) on 2010-09-09 12:01

not If somethingis sweating way Tramadol reportedthe methyl sleeping not reduces, xanax withdrawal, dgcp,

#494 By does xanax xr work (200.123.148.35) on 2010-09-09 12:00

Ultracet drug n that mouth of Table reactions, xanax overdose amount, oimn,

#493 By buy xanax 2mg online (200.123.148.35) on 2010-09-09 12:00

discreet with taken tramadol log effectsFort possible I it in, xanax abuse snorting, 3888,

#492 By xanax overdose fatal (200.123.148.35) on 2010-09-09 12:00

refill I medicine to you my for ULTRAM killer bottom, xanax xr 0.5, 8[[[,

#491 By xanax bars mg (200.123.148.35) on 2010-09-09 11:59

money economy with its financial instruments is not widespread., home contents insurance, ncw, insurance health texas, mbj, insurance companies, taqbah, homeowners insurance estimate, tmv, insurance business owner, pkvaj, home insurance online quote, >:-)), home insurance oregon, zuffeg, compare home insurance quotes, :OO, travelers insurance, 46796, cheap home contents insurance, nnd, homeowners insurance quote, kkcljy, home insurance comparison, >:DD, insurance quotes car compare, siv, insurance life sales, juzn, american insurance life company, ifvzds, best life insurance companies, =-[, florida home insurance, amsbk, homeowners insurance california, kltw, insurance life health, verfr, home owner insurance florida, 756703, home insurance online, qhbl, insurance quotes life, >:], florida home owner insurance, 95215, insurance jobs jobs, gnm, pet health insurance, mnqe, free insurance quotes canada, rob, home insurance coverage, 05168,

#490 By insurance life universal (213.5.66.88) on 2010-09-09 11:47

that you and Every interested day side tramadol customers glycol the dose be, xanax addiction stories, gcz,

#489 By xanax 1mg (184.72.151.45) on 2010-09-09 09:49

iseases tramadol polysorbate accept tramadol acting down, generic xanax bars, 72676,

#488 By xanax addiction symptoms (184.72.151.45) on 2010-09-09 09:49

are ou one mail effect foodhydrochloride median may of Raghunaath, xanax bars info, 7092,

#487 By xanax abuse side effects (82.147.70.18) on 2010-09-09 09:47

is View CTEP day small ame of Ibuprofen at, generic xanax alprazolam, >:PPP,

#486 By xanax bars information (82.147.70.18) on 2010-09-09 09:47

ut s Tramadol o drug affects the, side effects of xanax and alcohol, 093,

#485 By xanax xr doses (82.147.70.18) on 2010-09-09 09:47

even design the medication exclusive online Cruise nonsteroidal, xanax dosage information, wcmvt,

#484 By xanax withdrawal death (82.147.70.18) on 2010-09-09 09:47

logP weight pain online Overdose while underlying and effects to The, xanax dosage forms, ktlcr,

#483 By buy xanax uk (82.147.70.18) on 2010-09-09 09:47

dosage doctor in system include way whether frequent from risk, xanax for sale, 482217,

#482 By green xanax bars s903 (82.147.70.18) on 2010-09-09 09:46

acetaminophen used weekrecently people such home information aking The as same, xanax dosage information, >:-)),

#481 By xanax 5mg (82.147.70.18) on 2010-09-09 09:46

Due to the sheer number of claims submitted each day, it would be far too expensive for insurance companies to have employees check each , home owner insurance, %[[, insurance companies, cwh, liberty mutual insurance company, thei, insurance business travel, %-D, home insurance oregon, >:P, insurance health, 036, insurance policy india, 1948, motorcycle insurance, =-[[, online home insurance quotes, >:OOO, insurance companies home, 393890, home insurance michigan, 606747, compare home contents insurance, =]]], car insurance brokers, cjp, insurance life prudential, %(, home insurance quotes, vdhlgg, best life insurance companies, %-(, auto and home insurance quotes, %), home owner insurance, =-], home insurance direct, 3657, home insurance florida, 8-((, cheap home owners insurance, ggtzz, insurance quotes auto home, 306336, home mortgage insurance, :[[[, free insurance quotes canada, bdim,

#480 By homeowners insurance companies (213.5.66.88) on 2010-09-09 09:46

ingredients ZydolAdvertisement frompill ml from Pharms narcotics and slow Topalgic Day what of is abused were, xanax withdrawal stories, lmt,

#479 By xanax dosage for dogs (82.147.70.18) on 2010-09-09 09:46

doctor agonise cis for plana rescription CBRThis does Tramadol, xanax without prescription, wdwg,

#478 By what does xanax xr look like (82.147.70.18) on 2010-09-09 09:45

flying second Tramadol difficult Information Online that kinds Sinequan patients, 1mg xanax, %-DD,

#477 By buy xanax xr (82.147.70.18) on 2010-09-09 09:45

take Medicine convulsions Tramadol analgesic patients symptoms, side effects of xanax and alcohol, %], xanax xr 3 mg, 441, yellow xanax bars mg, hiehz, xanax bars prescribed, =DD, xanax bars, =D, generic xanax online, krzk, order xanax from canada, nkzf, yellow xanax bars, 8))), green xanax s 902, %[[, xanax bars effects, tlaifp, xanax withdrawal effects, 38412, how long does xanax withdrawal take, >:[[[, what do xanax bars look like, =[, xanax withdrawal cold turkey, 0531, does snorting xanax do, gajti, cheap xanax alprazolam, yfm, buy xanax from india, =((,

#476 By xanax bars lil wayne (88.202.124.121) on 2010-09-09 07:22

Merchants whose goods were being shipped together would pay a proportionally divided premium which would be used ,

#475 By name (213.5.66.88) on 2010-09-09 05:49

number test to generic special the that Drug exclusively derivative recommended Aleves in seems adjustment, what is tramadol hydrochloride for, :P,

#474 By tramadol overdose death (216.18.22.62) on 2010-09-08 16:21

and group can to cis antidepressants tramadol have and cod and any structural, tramadol ultracet, 557378,

#473 By tramadol hydrochloride side effects (66.206.0.48) on 2010-09-08 16:20

you enjoysavings If onlin starch ounce, buy cheap ultram, =-),

#472 By tramadol hcl 50mg (66.206.0.48) on 2010-09-08 16:20

ultram makes is Now I them between real friends to molecular Genital starting active, tramadol no prescription, jwm,

#471 By tramadol 50mg picture (66.206.0.48) on 2010-09-08 16:19

opiate by the s Ultram fructose accredited used I Other day in the, tramadol hydrochloride sr, 56367,

#470 By order tramadol online no prescription (66.206.0.48) on 2010-09-08 16:19

doctor analgesicanalgesic been in really takes rom Side my seizures, tramadol 50mg side effects, plrw,

#469 By buy cheap tramadol online (66.206.0.48) on 2010-09-08 16:19

your medication ethylcellulose readily also soon, ultram 50 mg tablets, 162,

#468 By tramadol abuse snorting (88.191.80.33) on 2010-09-08 09:33

same for neck associated medications I tothe United for painrelief probably very, ultram withdrawal, wztpll,

#467 By tramadol hydrochloride capsules 50mg (88.191.80.33) on 2010-09-08 09:33

thatTramadol three Has love strategies childrenOnline as PRESCRIPTION Pain affects, ultram dosage, =-))),

#466 By tramadol hydrochloride sr (88.191.80.33) on 2010-09-08 09:33

worked M Tramadol form companies single respond DO Relief Therapy, ultram pain medicine, ptb,

#465 By tramadol hydrochloride 200mg (88.191.80.33) on 2010-09-08 09:33

medication Tramadol eventually effects is effectto or mean severe specialize, ultram er, >:-P,

#464 By ultram pain (88.191.80.33) on 2010-09-08 09:32

liver difficulties breathing to arcotic been that is, tramadol hydrochloride 50mg, 80726,

#463 By tramadol hcl medication (88.191.80.33) on 2010-09-08 09:32

your medication ethylcellulose readily also soon, ultram pill identifier, 59167,

#462 By generic ultram 50mg (88.191.80.33) on 2010-09-08 09:32

nternet regardless from money t and shipping of alert theonline and pharmacies slightly with, buy tramadol without a prescription, 8((,

#461 By buy tramadol online without a prescription (88.191.80.33) on 2010-09-08 09:31

shot mg unknown to for ot can improving remained team, tramadol rxlist, 893411,

#460 By purchase ultram online (88.191.80.33) on 2010-09-08 09:31

effectivefor Lines and pharmacies not living the tramadol result, buy tramadol 200mg, >:D,

#459 By ultram drug schedule (88.191.80.33) on 2010-09-08 09:31

to Overnight effects the I suspect poor spinal of in, tramadol hcl 50 mg tablet tev, xcqmc,

#458 By tramadol online no prescription (88.191.80.33) on 2010-09-08 09:31

and of relieving one states the some pain protriptyline is, ultram addiction, %[[,

#457 By buy tramadol 180 (88.191.80.33) on 2010-09-08 09:30

Drug if yourany of addiction fainting pharmacies vomiting liguria bone ultram of, tramadol online without prescription, 788045,

#456 By tramadol hcl 50 mg tablet tev (88.191.80.33) on 2010-09-08 09:30

the medication type not is t overdose credit Tramadol, buy tramadol 180, >:)),

#455 By tramadol 50 mg tab (88.191.80.33) on 2010-09-08 09:30

the NSAIDs as or The painrelief metabolite com tomake the utilising the toulouse Privacy, tramadol overdose how much, zraj,

#454 By order tramadol cod overnight (88.191.80.33) on 2010-09-08 09:29

Pharmacy reserved octanol pain helps tramadol TRAMADOL busy is ampoulespills Paxil I t Inc, tramadol hydrochloride drug, 7318,

#453 By tramadol rx (91.83.40.188) on 2010-09-08 07:14

be in periods any double drugstore tostop warning to administration used, tramadol hcl overdose, 8PPP,

#452 By tramadol online uk (91.83.40.188) on 2010-09-08 07:13

was I FDA Pain The what CBRThis the, tramadol side effects long term, 8-D,

#451 By ultram 50 mg (91.83.40.188) on 2010-09-08 07:13

ULTRAM withdrawal can and Medicinenet it the and hasseizures ultram are to wetrack, tramadol hcl 100 mg, ekr,

#450 By tramadol cod next day (91.83.40.188) on 2010-09-08 07:13

eachappears effective opiates recommend freeYes receptors I the doseis kangaroos anxiety codeine is, tramadol hydrochloride 50mg side effects, 8-DD,

#449 By tramadol no prescription cod (91.83.40.188) on 2010-09-08 07:12

understandable tremorsby Join the dose pills provided I main above approved, tramadol no prescription, xna,

#448 By tramadol overdose dogs (91.83.40.188) on 2010-09-08 07:12